Privacybeleid

1.  Privacybeleid van visit.brussels

1.1     De vzw visit.brussels (hierna 'visit.brussels' genoemd) respecteert de privacy van haar gebruikers (hierna 'de gebruikers' genoemd).

1.2     visit.brussels verwerkt de haar doorgespeelde persoonsgegevens conform de geldende wetgeving, en in het bijzonder overeenkomstig de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, van kracht sinds 25 mei 2018 (hierna 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' genoemd) én overeenkomstig de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

1.3     Inloggen op de website www.visit.brussels, op het extranet van visit.brussels (hierna 'de site') en deelname aan door visit.brussels georganiseerde activiteiten (bv.: met een wedstrijd meespelen, tickets reserveren, op een Nieuwsbrief inschrijven, op TAP inschrijven, ... )( hierna 'diensten') impliceren de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van onderhavig privacycharter (hierna 'het charter'), van de algemene gebruiksvoorwaarden (hierna 'de AGV') en van het cookiebeleid (hierna 'Cookie Policy') door de gebruiker.

1.4     De gebruiker bevestigt op de hoogte te zijn van onderstaande informatie en verleent visit.brussels toestemming om, conform de bepalingen in het charter, de op de website ingetikte persoonsgegevens te verwerken in het kader van de dienstverlening door visit.brussels (hierna 'de dienstverlening').

1.5     Naar aanleiding van het informeren van gebruikers kan visit.brussels zich genoodzaakt zien het charter te wijzigen of aan te passen, met name met het oog op de naleving van enige nieuwe wet- en/of regelgeving die van toepassing wordt (zoals dat het geval was naar aanleiding van de nieuwe Europese verordening betreffende de verwerking van persoonsgegevens - verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens - van 14 april 2016, die vanaf 25 mei 2018 van kracht werd), de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, aanbevelingen van de Privacycommissie in België, richtlijnen, aanbevelingen en goede praktijken van het Europees Comité voor gegevensbescherming en de besluiten van gerechtshoven en rechtbanken ter zake.

1.6     Het charter geldt voor alle pagina's op de website en voor alle registraties op de website, evenals voor alle bedrijfspagina's die door visit.brussels op de sociale media worden beheerd. visit.brussels is mee verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de bezoekers van die pagina's. Het charter geldt verder voor elke dienst waaraan de gebruiker deelneemt.  Het geldt niet voor pagina's van derden waarnaar visit.brussels misschien verwijst. Zij kunnen immers een ander privacybeleid voeren. visit.brussels kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor gegevens die eventueel op die pagina's worden verwerkt.

1.7     Soms moeten persoonsgegevens worden doorgespeeld om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de website (bv.: reservatie voor Tram Experience, deelname aan een wedstrijd, toegang tot Extranet, inschrijven op TAP, ...).  Indien gebruikers hun gegevens op dat moment niet aan visit.brussels doorspelen, kan hen de toegang worden geweigerd.

 

2. Verwerkingsverantwoordelijke

2.1     Gebruikers krijgen toegang tot de website zonder dat ze hun persoonsgegevens - hun naam, voornaam, postadres, e-mailadres e.a. - moeten doospelen. Toegang tot een gedeelte van de website (Extranet) is voorbehouden aan partners van visit.brussels. Om toegang te krijgen tot Extranet, moeten die zich eerst registreren en aangeven of ze gegevens met andere partners willen delen. Dat geldt ook voor de toegang tot bepaalde diensten, zoals: TAP.

2.2     Naar aanleiding van het gebruik van de website of van diensten, kan de gebruiker worden gevraagd om bepaalde persoonsgegevens door te spelen.   In dat geval is de verwerkingsverantwoordelijke:

vzw visit.brussels

Koningsstraat 2-4 - 1000

Brussel KBO nr.: 0600.885.207

Alle bedenkingen of vragen rond de verwerking van die gegevens kunnen worden gericht aan: dataprivacy@visit.brussels.

 

3. Verzamelde gegevens

3.1     Gebruikers die surfen op de website, formulieren invullen of inschrijven op de Nieuwsbrief óf die actief zijn op de aan visit.brussels gelinkte sociale media of gebruik maken van door visit.brussels aangeboden diensten stemmen ermee in dat visit.brussels de volgende gegevens opslaat en bewaart met het oog op de in punt 4 vermelde doelstellingen:

o   Identificatiegegevens, zoals: naam en voornaam, gender, e-mailadres, geboortedatum, taal, land, postnummer en contactgegevens;

o   Bankgegevens noodzakelijk voor de dienstverlening, zoals: rekeningnummers, IBAN en BIC/SWIFT;

o   Facturatiegegevens;

o   Communicatie tussen de gebruikers en visit.brussels.

 

3.2      Gebruikers geven visit.brussels eveneens toestemming om volgende gegevens op te slaan en te bewaren met het oog op de in punt 4 vermelde doelstellingen:

o   alle informatie die gebruikers uit vrije wil aan visit.brussels doorspelen in het kader van een doelstelling gedefinieerd in het charter, in de AGV, in de Cookie Policy, op de website of op enig ander communicatiekanaal dat door visit.brussels wordt gebruikt;

o   de door visit.brussels aan de gebruiker gevraagde bijkomende informatie om de identificatie te vergemakkelijken of om een schending van een van de bepalingen in het charter te voorkomen;

3.3      Om de navigatie op de website te vergemakkelijken en het technisch beheer ervan te optimaliseren, kan de website gebruik maken van 'cookies'.   Alle informatie met betrekking 'cookies' is opgenomen in de Cookie Policy van visit.brussels.

3.4      Wanneer de gebruiker de website bezoekt, slaan de geraadpleegde servers automatisch bepaalde gegevens op, waaronder:

o    het type domein waarmee de gebruiker op internet inlogt;

o    het aan de gebruiker toegewezen IP-adres (bij het inloggen);

o    de datum en het uur van toegang tot de website en andere gegevens met betrekking tot de trafiek;

o    lokalisatiegegevens of andere informatie met betrekking tot de communicatie op de geraadpleegde pagina's;

o    het type gebruikte browser;

o    het gebruikte platform en/of besturingssysteem;

o    de gebruikte zoekmachine en de trefwoorden op basis waarvan de website werd gevonden.

 

4. Doelstellingen van de verwerking

4.1     De verwerking van je gegevens streeft verschillende doelstellingen na.

Voor elke verwerking worden enkel die gegevens verwerkt die voor de realisatie van de doelstelling relevant zijn. Een verwerking omvat elke (manuele of geautomatiseerde) handeling met betrekking tot persoonsgegevens.

visit.brussels verzamelt, registreert en gebruikt de gegevens van gebruikers met name voor volgende doelstellingen:

o    om een contractuele relatie met gebruikers te kunnen aangaan, invullen en uitbouwen;

o    om gebruikers de kans te geven zich op een of meerdere Nieuwsbrieven in te schrijven;

o    om gebruikers de kans te geven deel te nemen aan spelletjes/wedstrijden/quizzen en om - in het algemeen - dienstverlening te kunnen verzekeren;

o    om de content van de website te analyseren, aan te passen en te verbeteren;

o    om interne statistische peilingen en marktonderzoeken te kunnen uitvoeren en uiteenlopende systemen en statistische studies te kunnen inzetten;

o    om ervoor te zorgen dat gebruikers berichten ontvangen en hun account op verschillende toestellen (PC, tablet, smartphone, ...) kunnen beheren;

o    om fraude en gelijkaardige activiteiten van illegale aard te kunnen opsporen en/of voorkomen;

o    om het ter beschikking stellen en gebruiken van de website te vergemakkelijken en de door visit.brussels aangeboden diensten samen met de gebruikerservaring te verbeteren;

o    om informatieve vragen te kunnen beantwoorden;

o    met het oog op eventuele marketing- en promotieacties van visit.brussels aan het adres van gebruikers die op de Nieuwsbrief inschreven;

o    met het oog op de overdracht van persoonsgegevens van bezoekers op onze stands aan op onze stand aanwezige partners;

o    om hen te kunnen informeren over de evoluties en de functies op onze website;

o    met het oog op elke andere doelstelling waarmee gebruikers expliciet instemden.

 

4.2  De juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens is gestoeld op:

o    je toestemming;

o    de uitvoering van verzoeken die je aan ons richt;

Om op verzoeken te kunnen ingaan, hebben we inderdaad bepaalde gegevens van je nodig. Beslis je om die gegevens niet met ons te delen, dan kan het gebeuren dat we je verzoek niet kunnen inwilligen.

o    een wettelijke verplichting die bij de verwerkingsverantwoordelijke ligt;

We moeten sommige van je gegevens inderdaad verzamelen en bewaren om te voldoen aan uiteenlopende wettelijke verplichtingen op fiscaal en boekhoudkundig vlak.

o    onze legitieme belangen, voor zover die niet ingaan tegen jouw belangen, vrijheden en fundamentele rechten.

Zo is er ons legitiem belang om:

o    onze dienstverlening te verbeteren, misbruik en fraude te voorkomen, de regelmatigheid van onze acties te controleren, onze rechten uit te oefenen, te verdedigen en te vrijwaren (bv.: tijdens geschillen), bewijzen aan te leveren voor een eventuele schending van onze rechten;

o    onze relaties met jou te beheren en te verbeteren;

o    onze website en onze producten/diensten voortdurend te verbeteren, behalve indien die belangen ondergeschikt zijn aan jouw belangen, vrijheden of fundamentele rechten die een bescherming van je persoonsgegevens vereisen.

We streven in ieder geval naar een geoorloofd evenwicht tussen onze legitieme belangen en respect voor je privacy.

Hoewel de wettelijke basis op je toestemming gestoeld is, heb je het recht die op ieder moment in te trekken. Die intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatige verwerking van je gegevens voordien.

In het kader van direct marketing houdt dat in dat je op elk moment kan uitschrijven van berichten, Nieuwsbrieven of andere commerciële communicatie van onze kant. Je wordt dan als 'opt-out' geregistreerd.

Uitschrijven kan door een e-mail te sturen naar: dataprivacy@visit.brussels of door te klikken op de link 'uitschrijven' onderaan elke e-mail.

 

5. Rechten van de betrokkene

5.1     Uit hoofde van de regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens beschikken gebruikers over volgende rechten:

o    Het recht om geïnformeerd te worden over de doelstelling van de verwerking (cf. supra) en over de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke.

o    Het recht op toegang: gebruikers hebben op elk ogenblik toegang tot de gegevens die visit.brussels over hen bezit of kunnen steeds controleren of ze is in het gegevensbestand van visit.brussels werden opgenomen.

o    Het recht op wijziging: wij nemen alle redelijke maatregelen om de gegevens die we bijhouden up-to-date te houden. We raden je aan om geregeld naar je account te surfen (indien van toepassing) of met ons contact op te nemen om na te gaan of je gegevens up-to-date zijn. Indien je vaststelt dat je gegevens onjuist of onvolledig zijn, heb je het recht ons te vragen ze aan te passen.

o    Het recht van bezwaar: gebruikers kunnen zich op ieder ogenblik verzetten tegen het gebruik van hun gegevens door visit.brussels.

o    Het recht op uitwissing: gebruikers kunnen op elk moment vragen hun persoonsgegevens te wissen, met uitzondering van die gegevens die visit.brussels wettelijk verplicht is te bewaren.

o    Het recht op beperkte verwerking: gebruikers kunnen om een beperkte verwerking vragen indien ze bezwaar maakten tegen de verwerking, indien ze de juistheid van gegevens betwisten of indien ze van mening zijn dat de verwerking onwettig is.

o    Het recht op overdraagbaarheid: Gebruikers hebben het recht de aan visit.brussels doorgespeelde gegevens te ontvangen en kunnen vragen om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

 

5.2      Om hun rechten te kunnen uitoefenen, richten gebruikers een schriftelijk verzoek (samen met een kopie van hun identiteitskaart of paspoort) aan de verwerkingsverantwoordelijke:

o    via e-mail naar:dataprivacy@visit.brussels

o    via een brief naar: visit.brussels/DPO

Koningsstraat 2-4

1000 Brussel

België

visit.brussels doet dan het nodige om zo snel mogelijk - en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek - op het verzoek in te gaan.  Indien nodig, kan die termijn met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met het aantal aanvragen en de complexiteit ervan.

 

 6. Bewaringstermijn

Normaal gezien, bewaart visit.brussels de persoonsgegevens van gebruikers zolang dat voor de geformuleerde doelstelling (cf. punt 4) noodzakelijk is.

Daarnaast kan visit.brussels de persoonsgegevens van uitgeschreven gebruikers blijven bijhouden, met inbegrip van alle correspondentie of hulpvragen aan visit.brussels om te kunnen antwoorden op alle vragen of klachten die ons bereiken én om te voldoen aan alle geldende (ook fiscale) wetgeving. Zo kan met name de informatie rond uitgevoerde betalingen bewaard blijven.

 

7. Klacht bij de controleautoriteit

Aan de gebruikers wordt meegedeeld dat ze het recht hebben een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA - voorheen de Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL)). Dat kan op onderstaand adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat, 35

1000 Brussel Tel: +32 (0)2 274 48 00

Fax: +32 (0)2 274 48 35

            E-mail:contact@apd-gba.be

 

8. Beveiliging

 8.1 visit.brussels nam gepaste organisatorische en technische maatregelen om - in de mate van het mogelijke - een beveiligingsniveau in functie van het risico te waarborgen en te voorkomen dat de op onze servers opgeslagen persoonsgegevens:

o    worden verwerkt, ingekeken of gewijzigd door onbevoegden;

o    voor ongeoorloofde doelstellingen worden gebruikt of vrijgegeven; en

o    illegaal worden vernietigd of onopzettelijk verloren gaan.

 

8.2      In die optiek zijn medewerk(st)ers van visit.brussels met toegang tot die gegevens aan een strikte geheimhoudingsplicht gebonden.

visit.brussels kan echter geenszins aansprakelijk worden gesteld indien de gegevens ondanks de gehanteerde beveiligingsmaatregelen door derden worden misbruikt.

8.3      Gebruikers verbinden zich ertoe geen acties te ondernemen die indruisen tegen onderhavig charter, de AGV of - meer algemeen - de wetgeving. Inbreuken op de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van informaticasystemen en de daarop opgeslagen, verwerkte of doorgespeelde gegevens óf pogingen om een dergelijke inbreuk te plegen, worden bestraft met een gevangenisstraf van drie maanden tot vijf jaar en een boete van 26 tot 200.000 euro of een van die straffen. En dat zonder afbreuk te doen aan enige andere wettelijke bepaling met betrekking tot dergelijke inbreuken.

 

 9. Communicatie aan derden

9.1      visit.brussels beschouwt persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie.  Ze speelt die niet door aan derden, behalve in de in het charter omschreven omstandigheden om de in artikel 4 geformuleerde doelstellingen te realiseren of wanneer de wet daartoe verplicht, met name op vraag van bevoegde instanties.

9.2      Toegang tot persoonsgegevens - naast die voorbehouden aan de verwerkingsverantwoordelijke en diens medewerkers, zoals bedoeld in voornoemd artikel 8 - kan in bepaalde gevallen aan specifieke categorieën van externe bestemmelingen worden toegestaan. Denk maar aan leveranciers van technische diensten, berichtendiensten, hostingproviders, informaticabedrijven, juridisch adviseurs, marketingdiensten of onze partners.

9.3      Worden beschouwd als partners van visit.brussels: alle gewestelijke besturen en instanties tijdens de uitvoering van hun opdrachten; alle actoren uit de toeristische en culturele sector en de horeca (hierna 'de partners'). In dat kader kan visit.brussels aan haar partners persoonsgegevens van gebruikers doorspelen met het oog op de realisatie van in paragraaf 4.1 geformuleerde doelstellingen.

9.4      visit.brussels kan persoonsgegevens van gebruikers aan derden doorspelen wanneer die gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een met gebruikers afgesloten contract (bv.: een restaurant waar via de website een reservatie wordt geboekt of een transportbedrijf met het oog op de levering van een prijs die door een deelnemer aan een wedstrijd werd gewonnen). In dat geval spelen die derden die gegevens niet door aan andere derden, behalve in een van onderstaande gevallen:

o    het doorspelen van die gegevens door die partners aan hun (toe)leveranciers indien die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract, en

o    indien die partners gebonden zijn aan de geldende regelgeving rond het doorspelen van bepaalde informatie of documenten aan bevoegde instanties met het oog op de strijd tegen witwassen - en meer algemeen - aan iedere bevoegde overheidsinstantie.

 

9.5      Het doorspelen van die informatie aan bovenvermelde instanties moet hoe dan ook worden beperkt tot wat strikt noodzakelijk is of wat door de geldende wetgeving wordt vereist.

9.6      Om potentieel geïnteresseerde gebruikers te laten kennismaken met nieuwe producten, kan visit.brussels ook persoonsgegevens van gebruikers aan externe bedrijven doorspelen, op voorwaarde dat de betrokken gebruikers daarmee uitdrukkelijk instemden.

 

10. Doorsturen naar een land buiten de Europese Economische Ruimte

visit.brussels stuurt enkel gegevens door naar landen buiten de Europese Economische Ruimte indien dat land die gegevens afdoende beschermt zoals bedoeld in de geldende wetgeving en in het bijzonder zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (voor meer informatie omtrent de landen die afdoende bescherming bieden, surf je naar: Adequacy decisions (europa.eu))  of binnen de grenzen van de geldende wetgeving door, bijvoorbeeld, gegevens te beschermen via contractuele typebepalingen die door de Europese Commissie werden goedgekeurd.

Door visit.brussels gecontroleerde informatie kan worden overgedragen, doorgespeeld, bewaard of verwerkt in andere landen buiten het land waar je woont met het oog op de in onderhavig charter geformuleerde doelstellingen.

Die gegevensoverdracht is nodig om de in dit charter beschreven dienstverlening of verwerking te kunnen realiseren en met het oog op de benutting en de levering van onze producten over de hele wereld. We maken gebruik van contractuele typebepalingen die door de Europese Commissie werden goedgekeurd en we baseren ons op de beslissing van de Europese Commissie omtrent de gelijkschakeling van sommige landen, desgevallend met het oog op het doorspelen van gegevens vanuit de Europese Economische Ruimte naar de Verenigde Staten of andere landen. Met alle vragen hieromtrent, kan je steeds terecht op volgend adres:dataprivacy@visit.brussels.

 

11. Direct marketing

De persoonsgegevens worden niet gebruikt voor doeleinden van direct marketing voor producten of diensten andere dan deze die de gebruiker reeds onderschreven heeft, behalve wanneer de gebruiker voorafgaandelijk zijn uitdrukkelijke toestemming gegeven heeft door het aanvinken van de daartoe voorziene vakjes ("opt-in").

Gebruikers die instemden met het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden behouden het recht zich daartegen op ieder moment (op verzoek en gratis) te verzetten.

Daartoe volstaat het dat ze zich uitschrijven via de desbetreffende link in elke Nieuwsbrief, ze het voor de gebruikersaccount bestemde vakje op de website aanvinken óf daartoe een ondubbelzinnig verzoek richten aan: dataprivacy@visit.brussels.

 

12. Opmerking aangaande minderjarigen

Gebruikers onder de 18 jaar en gebruikers die juridisch onbekwaam zijn, mogen hun persoonsgegevens niet aan visit.brussels doorspelen. Elke inbreuk deze bepaling moet onverwijld worden gemeld aan: dataprivacy@visit.brussels

 

13. Updates van en wijzigingen in het charter

Op voorwaarde dat gebruikers daarvan op de hoogte worden gebracht via de website, via e-mail of via enig ander kanaal, mag visit.brussels het charter wijzigen en aanpassen om te voldoen aan elke nieuwe wet- en/of toepasbare regelgeving, aanbevelingen van de gegevensbeschermingsautoriteit in België, richtlijnen, aanbevelingen en goede praktijken van het Europees Comité voor gegevensbescherming en beslissingen van daartoe bevoegde gerechtshoven en rechtbanken. Er wordt aangeraden om ons privacybeleid geregeld door te lezen. De datum van de laatste wijziging vind je terug in de hoofding van onderhavig document.

Wanneer gebruikers zich verzetten tegen wijzigingen in ons privacybeleid, moeten ze het gebruik van onze website meteen stopzetten en kunnen ze aan de verwerkingsverantwoordelijke vragen om hun persoonsgegevens te schrappen met respect voor de wettelijke bepalingen en voorwaarden vermeld in artikel 5.

14. Geldigheid van de contractuele clausules

14.1    Dat visit.brussels op een bepaald moment afstand zou nemen van een bepaling in onderhavig charter kan niet worden geïnterpreteerd als een afstand van rechten waarop we ons in het kader van onderhavig charter kunnen beroepen.

14.2    De nietigheid, de ongeldigheid of het onuitvoerbaar karakter van (een deel van) vorige of volgende bepalingen kan niet leiden tot de nietigheid van het volledige charter. De bepaling die volledig of deels nietig, ongeldig of onuitvoerbaar is, zal als niet geschreven worden beschouwd. visit.brussels verbindt zich ertoe een dergelijke bepaling door een andere te vervangen die in de mate van het mogelijke dezelfde doelstelling nastreeft.

 

15. Toepasbaar recht en bevoegde rechtbanken

15.1    De geldigheid, interpretatie en/of uitvoering van het charter zijn onderworpen aan het Belgisch recht binnen het kader van de toepasbare rechtsregels van internationaal privaatrecht.

15.2    Bij een geschil omtrent de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het charter zijn enkel de gerechtshoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel (België) bevoegd binnen het kader van de toepasbare rechtsregels van internationaal privaatrecht.

15.3    Vóór stappen worden ondernomen om te komen tot een juridische oplossing van een geschil, verbinden de klant en visit.brussels zich ertoe te proberen dat in der minne te regelen. Daartoe nemen zij in eerste instantie met elkaar contact op alvorens eventueel terug te vallen op bemiddeling, arbitrage of een andere vorm van geschillenbeslechting.