Algemene verkoopsvoorwaarden van de vzw visit.brussels

Artikel 1. Definities

In het kader van deze algemene verkoopsvoorwaarden verstaat visit.brussels :

Klant: De Klant, in de zin van kunst. I.1, 2° van het Wetboek van Economisch Recht, die zijn bestelling heeft gevalideerd en betaald.

Ticket: het Ticket dat wordt uitgereikt door een van de onthaalbureaus van visit.brussels of thuis wordt afgedrukt (E-Ticket) of op zijn mobiele telefoon wordt gedownload (M-Ticket) en voorzien is van een streepjescode of QR-code.

Dienst: door de Klant aangekochte en gereserveerde activiteit (rondleiding, beurs, tentoonstelling, theater, enz.) op een bepaalde datum of zelfs op een bepaald tijdstip. 

Artikel 2. Algemeen

2.1 Door op het einde van het bestelproces op 'Valideren en betalen' te klikken en het vakje 'Ik aanvaard de algemene verkoopsvoorwaarden' aan te vinken, verklaart de Klant dat hij kennis heeft genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden en dat hij deze zonder voorbehoud integraal aanvaardt.

2.2 visit.brussels behoudt zich het recht voor op eender welk moment en zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen en bij te werken.

2.3 Het feit dat visit.brussels zich op een gegeven moment niet beroept op een bepaling van deze voorwaarden, kan niet worden geïnterpreteerd als het afstand doen van deze bepaling.

Artikel 3. Herroeping

De Klant heeft niet het recht af te zien van de aankoop volgens artikel VI.53, 12° van het Wetboek van Economisch Recht.

Artikel 4. Gebruiksbeperking van het Ticket

4.1 Het uitgegeven Ticket is enkel geldig op de aangegeven datum en het aangegeven tijdstip en voor de Diensten die erop vermeld worden, met uitzondering van de 'BRUSSELS CARD', die geldig wordt op het ogenblik van de activering en die door de Klant tot één jaar na de aankoop kan worden geactiveerd.

4.2 Enkel Tickets aangekocht op de door “visit.brussels” , en Tickets gekocht aan de loketten van het onthaal van visit.brussels (Grote Markt en Koningsstraat 2-4 in 1000 Brussel) zijn geldig. Elke vervalsing van een Ticket leidt tot gerechtelijke vervolging.

4.3 Het Ticket mag niet worden gebruikt voor reclame- en/of handelsdoeleinden zonder de toestemming van de Serviceorganisatoren en visit.brussels.

Artikel 5. Afgifte van de Tickets

5.1 De afdruk van de pagina met de door visit.brussels verstuurde aankoopbevestiging geldt niet als Ticket. Dit document kan in geen geval als Ticket worden gebruikt. De Klant heeft voor de wijze van afgifte van de Tickets van zijn aankoop de keuze tussen (i) het Ticket om thuis af te drukken (“E-Ticket”) of (ii) het via mobiele telefoon downloadbare Ticket (“M-Ticket”).

5.2 Ticket om thuis af te drukken (E-Ticket)

De Tickets om thuis af te drukken zijn beschikbaar en kunnen door de Klant worden afgedrukt tot op de dag van het bezoek of van de door de Klant gereserveerde Dienst door op de link in de bevestigingsmail te klikken of door het E-Ticketdocument (pdf-bestand), dat als bijlage bij de bevestigingsmail zit, te downloaden. Om geldig te zijn, moet het E-Ticket worden afgedrukt in één (1) exemplaar op blanco A4-papier. Op elk Ticket staat een streepjescode of QR-code. Een goede afdrukkwaliteit is noodzakelijk. Tickets die slechts gedeeltelijk afgedrukt werden, bevlekt, beschadigd of onleesbaar zijn, worden niet aan de ingang aanvaard, aangezien zij als ongeldig worden beschouwd.

Hierop kan geen aanspraak worden gemaakt, noch op het ogenblik van de Dienst, noch later.

5.3 Via mobiele telefoon downloadbaar Ticket (M-Ticket)

Het M-Ticket heeft een unieke streepjescode/QR-code die u toegang geeft tot de Dienst.

Een goede zichtbaarheid is noodzakelijk: beschadigde telefoons (gebarsten, gebroken of bekraste schermen ...) die de streepjescode van de Tickets onleesbaar maken, worden niet bij de ingang aanvaard en worden als ongeldig beschouwd. 

Elke streepjescode/QR-code is uniek en alleen geldig voor één toegangsticket. Het Ticket kan slechts één keer worden gescand op de datum die op het Ticket is aangegeven. Indien dezelfde streepjescode/QR-code meerdere keren aangeboden wordt, zal enkel het Ticket dat het eerst aan de controle werd gescand, toegang geven tot het evenement. Zo zal enkel de eerste persoon die het Ticket toont, toegelaten worden tot de plaats waar het evenement plaatsvindt. Deze persoon wordt dan als de legitieme houder van het Ticket beschouwd.

Het Ticket zal naargelang van het evenement, de voorstelling en de Dienst:

  • binnen een bepaalde periode vóór de aanvang van de voorstelling/het evenement op het Ticket ingewisseld worden voor een ander Ticket bij de organisator (voucher voor Ticket);
  • rechtstreeks toegang geven tot de Dienst (salon, beurs ...) en aan de inkom worden gescand.

Indien het reserveren van de Dienst op naam gebeurt, kan een identiteitsbewijs gevraagd worden door de organisator van de toegangscontrole voor een evenement/voorstelling of Dienst.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 De houder van het Ticket en de minderjarige personen die hem begeleiden wonen of die hij onder zijn hoede heeft op eigen verantwoordelijkheid de Dienst of het traject waartoe het Ticket toegang verschaft bij en zien af van elk verhaal tegenover visit.brussels. De aansprakelijkheid van visit.brussels kan in geen geval worden ingeroepen bij materiële schade of lichamelijke letsels veroorzaakt aan derden of Klanten. Hetzelfde geldt voor elke mogelijke diefstal of verlies vóór of tijdens de Dienst waarvoor dit Ticket afgeleverd wordt.

6.2 De aansprakelijkheid van visit.brussels ten opzichte van de Klant beperkt zich exclusief tot zijn functie als dienstverstrekker in de verkoop van Tickets. visit.brussels is niet aansprakelijk bij vertraging of wijziging van het tijdschema of meer in het algemeen bij de minste wijziging die door de Serviceorganisatoren wordt beslist.

6.3 visit.brussels stelt alles in het werk om een beveiligd platform (Ticketing) aan te bieden. visit.brussels is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van de terminals van de Klanten of Serviceorganisatoren.

Artikel 7. Persoonsgegevens

.1 De persoonsgegevens (naam, voornaam, e-mail, telefoonnummer, adres ...) die bij het reserveren van een Ticket door de Klant worden doorgegeven, zullen worden behandeld in overeenstemming met de voorschriften van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming of AVG). visit.brussels houdt geen bankgegevens bij. De betalingsoperator is als enige verantwoordelijk voor de verwerking van deze bankgegevens.

Deze gegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

  1. voor het administratieve beheer van de reserveringen en de aankoopgeschiedenis;
  2. voor het verbeteren van de dienstverlening;
  3. voor het beheer van de facturering en de betaalwijzen;
  4. om de Klant op de hoogte te kunnen brengen in het geval van annulering of wijziging van datum en uur of Service vertrek- en aankomstplaats;
  5. voor publicitaire doeleinden, voor het verstrekken van informatie over de nieuwe diensten of producten van visit.brussels, op voorwaarde dat de Klant het daarvoor bestemde vakje heeft aangevinkt om zijn toestemming te geven;
  6. voor communicatie met de Serviceorganisatoren voor hun eigen organisatorische doelstellingen, alsook wanneer expliciete toestemming is gegeven voor de communicatie van de gegevens voor enquêtes of directmarketingacties met elke onderneming die partner is van of banden heeft met visit.brussels;
  7. voor tevredenheidsenquêtes namens de Serviceorganisatoren.

7.2 De Klant-natuurlijke persoon kan op elk moment via zijn ticketingaccount zijn gegevens en instellingen bijwerken of wijzigen. Hij kan zijn toestemming om mededelingen van visit.brussels te ontvangen, intrekken en bezwaar maken tegen elk gebruik van zijn gegevens voor marketingdoeleinden. Om zijn recht op vergetelheid toe te passen, moet hij zijn verzoek wel per e-mail sturen naar ticketing@visit.brussels of per post naar het volgende adres: visit.brussels, Koningsstraat 2-4, 1000 Brussel.

7.3 De gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de verwerking te voltooien en soms langer naargelang van de wettelijke bewaarplicht (bv. financiële informatie).

7.4 Voor de toepassing van de rechten van de Klanten op grond van de AVG en voor eventuele vragen over de verwerking kan de Klant de privacypagina van visit.brussels raadplegen.

7.5 Om de verwachte dienst te kunnen leveren, kunnen de verzamelde persoonsgegevens worden gedeeld met onderaannemers van de diensten van visit.brussels (bv. Mediamorphose, Mollie, Ingenico ...) of organisatoren naargelang van de volgende doeleinden: beheer van de toegang tot de platforms voor de verspreiding van het spektakel, beheer van onlinebetalingen, facturering ... Sommige van deze onderaannemers kunnen gegevens buiten Europa doorgeven overeenkomstig de wettelijke bepalingen van de AVG. Aarzel niet om voor meer informatie over dit onderwerp contact op te nemen met dataprivacy@visit.brussels.

7.6 Het Ticketingsysteem maakt gebruik van cookies. Raadpleeg voor meer informatie over dit onderwerp de desbetreffende pagina.

Artikel 8. Annulering en terugbetalingen

Het Ticket kan niet worden terugbetaald, zelfs niet bij verlies of diefstal, en kan ook niet worden teruggenomen of omgeruild. Bij annulering of uitstel van de Dienst zijn de eventuele terugbetaling of verzending van nieuwe Tickets de exclusieve verantwoordelijkheid van de organisator, op zijn eigen voorwaarden.

Een duplicaat van een elektronisch Ticket (E-Ticket of M-Ticket) kan enkel worden afgeleverd na controle van de identiteit van de Klant en na van de Klant via e-mail een aanvraag te hebben ontvangen op het e-mailadres ticketing@visit.brussels.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

9.1 De websites die worden onderhouden door visit.brussels alsook alle elementen waaruit ze bestaan (zoals logo's, merken, domeinnamen, titels, afbeeldingen of andere inhoud) die ter beschikking worden gesteld, zijn eigendom van visit.brussels of vormen het voorwerp van een voorafgaande licentie voor het gebruik/werking door derden. De Klant heeft op geen enkele wijze en onder geen beding de toestemming om elementen van de websites, of delen ervan, zoals software, afbeeldingen, geluiden of andere, te kopiëren, te exploiteren, opnieuw uit te zenden of te gebruiken voor wat voor doel dan ook. Elke eenvoudige link of link via hypertekst is ten strengste verbonden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van visit.brussels.

9.2 Gezien de wettelijke voorschriften inzake intellectuele eigendom blijven alle modellen van Tickets, grafische creaties en andere realisaties die op de Tickets van visit.brussels staan de unieke eigendom van visit.brussels en mogen door de Klant of door derden op geen enkele drager worden nagemaakt of herdrukt, met uitzondering van het afdrukken van het Ticket voor het primaire gebruik ervan, d.w.z. aan de ingang van de plaats waar de Service plaatsvindt, noch mogen ze worden nagemaakt.

Artikel 10. Bijzondere voorwaarden voor de tickets voor “tram experience”

10.1 “Tram Experience” is een initiatief van de vzw visit.brussels in samenwerking met de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) (hierna “de Organisatoren”).

10.2 visit.brussels ziet uitdrukkelijk af van elke aansprakelijkheid voor eventuele technische defecten van de tram die zouden leiden tot een tijdelijke onmogelijkheid om een “Tram Experience” service  te organiseren op de dag die op het Ticket staat. De aansprakelijkheid van visit.brussels kan a fortiori niet worden ingeroepen bij vertraging, storing of onderbreking van de Dienst door overmacht bij gebeurtenissen van buitenaf waarop visit.brussels geen invloed heeft.

10.3 visit.brussels kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor het gedrag van de Klanten tijdens een dinertraject.

10.4 visit.brussels garandeert de stiptheid van de uurroosters van de Tram niet.            

10.5 visit.brussels kan niet aansprakelijk gehouden worden voor verliezen of schade (direct, indirect, materieel of lichamelijk) die geleden werden tijdens het dinertraject. Hetzelfde geldt voor elke mogelijke diefstal of verlies vóór of tijdens het dinertraject waarvoor een Ticket is afgeleverd.

10.6 De Klant erkent en aanvaardt dat de veelgestelde vragen (in de rubriek 'praktische info', “veelgestelde vragen”) integraal deel uitmaken van de bijzondere verkoopsvoorwaarden van de “Tram Experience” en dat ze hier ter referentie in opgenomen worden. De veelgestelde vragen in deze rubriek kunnen op elk moment door visit.brussels gewijzigd worden.

Artikel 11. Nietigheid van een clausule, toepasselijk recht en arbitrage

11.1 De eventuele gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) brengt niet de ongeldigheid mee van de gehele of de gedeeltelijk geldige bepaling, noch de ongeldigheid van de overige bepalingen van de algemene verkoopvoorwaarden.

De partijen (visit.brussels en de Klant) verbinden zich ertoe de (gedeeltelijk) ongeldige of niet-afdwingbare clausule te vervangen door een geldige en conforme clausule die de gemeenschappelijke intentie van de partijen verwezenlijkt.

11.2 Bij twijfel of interpretatieverschillen tussen de verschillende versies van deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV), prevaleert de Franse versie boven de Nederlandse en Engelse versie.

11.3 Deze AVV worden uitsluitend beheerst, geïnterpreteerd en toegepast volgens het Belgisch recht.

11.4 De partijen trachten elk geschil waartoe de onderhavige algemene voorwaarden (AVV) aanleiding kunnen geven, met name betreffende de geldigheid, interpretatie of uitvoering ervan, in der minne op te lossen.. Elk geschil dat niet in der minne kan worden geregeld door de partijen, zal worden behandeld door een uit één arbiter samengesteld arbitragehof. De arbiter wordt aangewezen (i) in onderlinge toestemming van de partijen, binnen 10 (tien) dagen na aanvang van de procedure, (ii) of door het CEPANI (Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie) wanneer een aanwijzing door onderlinge toestemming na afloop van voormelde termijn van 10 (tien) dagen uitblijft. De arbiter doet uitspraak in overeenstemming met het Belgisch recht. De arbitrage- en expertisekosten zijn voor rekening van de verliezende partij. Als dit niet zou kunnen worden toegepast, worden de kosten in een door de arbiter vastgestelde verhouding verdeeld tussen de partijen.